Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Często zdarza się, że woda wodociągu przemysłowego nie nadaje się dla celów gospodarczo-bytowych. We wszystkich tych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych rozwiązań uzyskania wody i podjęcie decyzji po przeprowadzeniu obliczeń i kalkulacji. Przy zasilaniu wewnętrznej sieci wodociągowej wodą z wodociągu publicznego, istotną, interesującą nas częścią tego ostatniego jest sieć uliczna wodociągowa. Uliczna sieć przewodów. wodociągowych ma za zadanie doprowadzenie wody gospodarczo-bytowej do poszczególnych budynków i bloków. Sieć uliczna ma trzy rodzaje przewodów: – magistrale, prowadzące wodę do poszczególnych dzielnic miasta, – przewody robocze (rozdzielcze), otrzymujące wodę bezpośrednio z magistral i rozprowadzające ją po poszczególnych ulicach oraz – połączenia domowe, łączące budynki (bloki) z przewodami roboczymi (ulicznymi). Magistrale mają zwykle średnicę od 200 mm wzwyż (w miastach średnich i małych średnice magistrali mogą być mniejsze), przewody robocze – 100 i 150 mm (w miastach średnich i małych – 80 mm i mniej), połączenia domowe – 40, 50, 80 mm. [podobne: altana ogrodowa, tarasy drewniane, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Uliczna siec przewodów

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Najprostsze rozwiązania urządzeń zakładają stosowanie obciążenia inercyjnego. Obciążenia te mogą spowodować znaczne niekiedy zmniejszenie amplitudy drgań. Stąd bardziej celowe jest stosowanie inercyjnych układów amortyzowanych, przy których przekazywanie ciśnienia na mieszankę betonową następuje poprzez układ sprężyn zamocowanych pomiędzy płytą obciążeniową z właściwym tłokiem, na którym umieszczone jest źródło drgań. To drugie rozwiązanie jest bardziej właściwe, dlatego że nie wymaga stosowania wibratorów o zwiększonej mocy przy zwiększaniu wielkości obciążenia tłoka. W celu zwiększenia efektywności zagęszczania niektórzy autorzy zalecają również stosowanie amortyzacji form i obciążenia. Równie celowym jest stosowanie ram dociskowych ograniczających wysokość krawędzi elementu w procesie formowania. Ustawiane są one przed rozpoczęciem formowania na daną wysokość określoną profilem wykonywanego elementu. Po zakończeniu procesu zagęszczania w momencie odspajania wibrotłoka rama pozostaje w miejscu i ochrania krawędzie wyrobu przed ewentualnym zniszczeniem. Należy zwrócić uwagę, że przy tej technice zagęszczania występować może w ostatniej fazie procesu pewne niekiedy nawet znaczne przywarcie tworzywa do roboczej powierzchni wibrotłoka. Jest ono spotęgowane wytwarzającym się w tej warstwie podciśnieniem. Będzie ono tym większe, im bardziej skomplikowany jest kształt formowanego wyrobu. Zjawisko to może znacznie utrudniać odspojenie wibrotłoka. Ustalona w badaniach siła; przy której następuje odspojenie o kreślana jest naprężeniem od 1-00 do 200 G/cm2 Wraz z obniżeniem stopnia ciekłości mieszanki siła spójności zmniejsza się. Stan ten może niekiedy powodować zniszczenie fragmentów powierzchni uformowanego elementu. [podobne: domy drewniane, altana ogrodowa, domki narzędziowe ]

Comments Off

« Previous Entries