Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla ułatwienia obliczeń autorzy opracowali nomogram. Nomogram podaje wartości współczynnika Ka dla różnych wartości (gdzie hx — wysokość bryły odłamu, czyli głębokość rozpatrywanego poziomu, ewentualnie głębokość szczeliny, htv — głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu) i różnych wartości stosunku wysokości hx do szerokości odcinka szczeliny L. Wartość Ka jest jednak w małym stopniu zależna od wartości 7-0 i R, tak że 70 W praktyce można posługiwać się średnimi wartościami Ka. W tablicy 6-5 podano średnie wartości liczbowe współczynnika Ka dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego (I) i stosunku głębokości hx położenia badanego punktu ściany poniżej naziomu do szerokości odcinka wykopu L. Wstawiając wartość K do wzoru otrzymuje się szukaną wartość z. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Często końce ściągów przed nagwintowaniem pogrubia się sposobem kowalskim, tak aby rdzeń po nagwintowaniu miał te samą średnicę co i reszta ściągu. Poza siłą K ściągi są obciążone przez grunt, którym je zasypano, a także przez siły pochodzące od obciążeń zmiennych naziomu. W obliczeniach na ogół pomija się sprawdzenie ściągów pod tym względem, ograniczając się do zmniejszenia naprężeń dopuszczalnych w ściągu o ok. 300/0 (np. z 1750 na 1250 kG/cm2 itp.), a gdy zastosowano połączenia przegubowe — 0 100/0. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pod pojęciem typizacji w budownictwie należy rozumieć ujednolicenie i zgrupowanie wyrobów, sprzętu, konstrukcji, dokumentacji itp. wg określonych głównych cech charakterystycznych w celu uproszczenia i potanienia produkcji. Dzięki typizacji osiąga się zmniejszenie kosztów i wysoki stopień gotowości dokumentacji technicznej, zracjonalizowanie i potanienie produkcji budowlanej oraz przyśpieszenie i ułatwienie pracy inwestora przez ujednolicenie programowania. Typizacja odgrywa szczególną rolę w gospodarce socjalistycznej, godząc dwie sprzeczne ze sobą tendencje: użytkownika, w kierunku zaspakajania najróżnorodniejszych potrzeb, i przemysłu, dążącego do minimalnej liczby typów w produkcji materiałów, elementów i obiektów budowlanych. Spośród różnych rodzajów budownictwa budownictwo mieszkaniowe posiada najwięcej czynników sprzyjających typizacji, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Moduł budowlany i koordynacja wymiarowa Koordynacja wymiarowa ma na celu współzależne uporządkowanie wymiarów materiałów, wyrobów, elementów budowlanych oraz ich zestawień w budynkach, zapewniające wzajemne ich pasowanie i wymienność. Bezpośrednim celem koordynacji wymiarowej jest więc umożliwienie typizacji zarówno elementów budowlanych jak i projektowania budowlanego. Punktem wyjściowym koordynacji wymiarowej jest podstawowy moduł budowlany oznaczany symbolem M. Jest to ustalona jednostka wymiarowa obowiązująca przy przyjmowaniu wymiarów: długości, szerokości i wysokości w budownictwie. Na wielkość modułu podstawowego wpływają z jednej strony względy natury użytkowej i plastycznej, z drugiej zaś czynniki ekonomiczne związane bezpośrednio z produkcją budowlaną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zabezpieczenie budynków przed skutkami eksploatacji górniczej można przeprowadzić w dwojaki sposób: a) przez umożliwienie elementom konstrukcji wykonywania swobodnych ruchów (bez zmiany naprężeń), b) przez umożliwienie tych ruchów elementom przy takim ich skonstruowaniu, aby były one w stanie przenosić powstałe naprężenia. Ze względu na dużą sztywność przestrzenną budynków stosuje się najczęściej drugi sposób. Ławy fundamentowe na terenach górniczych należy wykonywać z betonu lub żelbetu. Zbrojenie Pobyć obliczone na siły wynikające z obciążeń własnych i użytkowych oraz na siły i momenty spowodowane pełzaniem gruntu. Obliczanie ław na działanie sił osiowych wskutek tarcia między ławą a gruntem za pomocą metody klasycznej nie uwzględnia wpływu czasu, co powoduje znaczne zużycie stali zbrojeniowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przerwy dylatacyjne powinny być projektowane w podwójnej ścianie poprzecznej. W przypadku przybudówek i występów wskazane jest oddzielenie dylatacją tych części od zasadniczej bryły. Jeżeli w niektórych warunkach nie można przy dylatacji założyć ścian poprzecznych (długie pomieszczenia, biura itp.), wówczas należy wykonać po każdej stronie dylatacji ramę poprzeczną, podpierającą przyległe pasy stropów i usztywniającą poprzeczne ściany podłużne każdego segmentu. g. Nie należy stosować nadproży sklepionych w ścianach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy dobieraniu wymiarów wyrobów i elementów budowlanych należy stosować jedną z podanych niżej zasad. Zasada I Jeżeli stosuje się jedną wielkość wyrobu lub elementu o wymiarze A, to możliwy do uzyskania wymiar części lub całości budynku W, złożonej z tych wyrobów lub elementów, wyraża się wzorem W=An gdzie n liczba naturalna. Zasada II Jeżeli stosuje się nie mniej niż dwie wielkości wyrobu lub elementu, a największy wspólny dzielnik ich wymiarów równa się modułowi projektowemu MP, to możliwy do uzyskania wymiar części lub całości budynku W, złożony z tych wyrobów lub elementów, wyraża się wzorem W=MPn Przykładowo, gdy wymiary elementów wynoszą 60 i 90 cm, a największy wspólny dzielnik równa się MP = 30 cm, to możliwy do uzyskania wymiar części budynku wynosi W = 60, 90, 120, 150 cm itd. Zasada III Gdy stosuje się nie mniej niż dwie wielkości wyrobu lub elementu, a największy wspólny dzielnik ich wymiarów równa się modułowi podstawowemu M, to możliwy do uzyskania wymiar części lub całości budynku, złożonej z tych wyrobów lub elementów wyraża się wzorem W=Mn Budynki złożone z elementów modularnych wymiaruje się za pomocą siatki modularnej oraz siatek projektowych. Siatka modularna w odstopniowaniu równym modułowi podstawowemu M jest wspólną podstawą wszystkich siatek projektowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Charakterystyczną cechą terenów budowlanych na obszarach górniczych są odkształcenia ich powierzchni wywołane eksploatacją, a w szczególności: promień krzywizny Rmin, odkształcenia poziome Emox i nachylenia Tmox [39. W celu określenia stopnia przydatności terenu obszaru górniczego do zabudowy stosuje się klasyfikację podziału terenowego. Powyższa klasyfikacja nie uwzględnia terenów podlegających nieregularnym odkształceniom. Tereny, na których budynki wznoszone bez zabezpieczeń mogą ulegać tylko nieznacznym i łatwym do naprawienia uszkodzeniom. Tereny, na których zabezpieczenie budynków polega na zastosowaniu prostych i niekosztownych środków, dopuszczających jednak pewne uszkodzenia łatwe do naprawy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przepisy radzieckie z 1959 r. określają, w przeciwieństwie do wyżej wymienionych, bardziej szczegółowe warunki, żądając szerszego zbadania konstrukcji przegrody pod względem cieplno-wilgotnościowym. Między innymi przepisy te przewidują określenie dla przegrody następujących parametrów: oporu cieplnego przegrody w zależności od jej masywności i usytuowania w stosunku do środowiska ochładzającego, najmniejszego oporu dla przenikania wilgoci różnego dla różnych warunków klimatycznych, wielkości współczynnika utrzymania ciepła przez powierzchnię przegrody, wpływu mostków zimna występujących w konstrukcjach szkieletowych w niektórych elementach wielkopłytowych. O ile więc w stosunku do budynków tradycyjnych (murowanych z pustaków lUD bloków betonowych albo w ścianach wylewanych w deskowaniach przestawnych) wystarczały obowiązujące do niedawna kryteria oceny wartości przegrody pod względem cieplno-wilgotnościowym, o tyle w stosunku do nowoczesnych konstrukcji budynków wielkopłytowych zabezpieczenie utrzymania zdrowego mikroklimatu wnętrza wymaga uwzględnienia wymienionych wyżej parametrów. Wartość oporu cieplnego przegrody R zależy przede wszystkim od współczynnika przewodzenia ciepła l; Na wartość współczynnika, ma przede wszystkim wpływ ciężar objętościowy, a następnie zawartość wilgoci w materiale. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘astrokrak’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

SYSTEMY I SCHEMATY ZAOPATRZENIA BUDYNKÓW W WODĘ 2. 4. 1. PODZIAL URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Wewnętrzne urządzenia wodociągowe mogą dostarczać wodę na potrzeby: – specjalnie do picia – domowe, – przemysłowe, – domowe oraz przemysłowe, przeciwpożarowe, – przemysłowo-przeciwpożarowe, – domowe oraz przeciwpożarowe, – domowe oraz przemysłowe i przeciwpożarowe. W myśl zarządzeń każdy budynek powinien mieć oddzielne zaopatrzenie w wodę. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries