Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek na działkę’

Krzywe cisnienia pary wodnej

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Krzywe ciśnienia pary wodnej w przegrodzie sporządza się w dwóch postaciach: jednej odpowiadającej całkowitemu nasyceniu pary wodnej przy danej temperaturze pomieszczenia, a więc wykres maksymalnej prężności pary dla założonych warunków Pl71ax i drugiej stanowiącej wykres ciśnienia rzeczywistego (cząstkowego) pary wodnej. Ciśnienie rzeczywiste jest iloczynem ciśnienia pary nasyconej Pl71ax i wilgotności względnej powietrza Ww wyrażonej w procentach. Wykres prężności pary nasyconej Pmax i wykres ciśnienia rzeczywistego p powinny mieć tę samą skalę i tę samą początkową oś odniesienia (najczęściej od ciśnienia zerowego). Przebieg, obu wykresów pozwala zorientować się co do istnienia i obszaru tzw. strefy kondensacji pary wodnej, tzn. obszaru, gdzie występuje jej wykraplanie. Jeżeli bowiem linia wykresu ciśnienia rzeczywistego p będzie się znajdować całkowicie poniżej linii wykresu ciśnienia Pmax, można stwierdzić, że kondensacja pary nie zachodzi w przegrodzie. O ile natomiast linia wykresu p przetnie krzywą Pmax i znajdzie się w pewnym obszarze powyżej tej krzywej, oznacza to, że w pewnym obszarze przegrody następuje kondensacja pary wodnej. Określenie strefy kondensacji może być wykonane w sposób obliczeniowy lub wykreślny. Przy projektowaniu lekkich ścian zewnętrznych nośnych i osłonowych należy mieć na uwadze konieczność dostosowania konstrukcji ściany do warunków klimatycznych Polski. Ponieważ klimat ten jest odmienny od klimatów innych krajów, rozwiązania zagraniczne lekkich ścian wielkopłytowych i osłonowych nie mogą być bezkrytycznie przyjmowane, lecz konstrukcja ich powinna opierać się na wynikach badań krajowych instytutów naukowych. [przypisy: domy z drewna całoroczne, domek na działkę, domek narzędziowy ]

No Comments »

Posts Tagged ‘domek na działkę’

Krzywe cisnienia pary wodnej

Posted in Uncategorized  by admin
January 14th, 2018

Przeważająca część wznoszonych w ostatnich czasach budynków, zwłaszcza z elementów wielko i średniowymiarowych oraz budynków tradycyjnych, z zastosowaniem prefabrykatów i lekkich, materiałów budowlanych, nie spełnia wymagań ochrony przeciwdźwiękowej. Budownictwo ostatnich lat dąży przede wszystkim do jak największego wykorzystania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prowadzących do zmniejszenia ciężaru budynku, a tym samym do zużycia mniejszej ilości materiałów, potanienia transportu itp. O ile, dzięki produkcji dobrych materiałów izolacyjnych i naukowemu pogłębianiu zagadnień cieplno-wilgotnościowych ścian, osiągnięto, pomimo znacznego zmniejszenia grubości ścian, wystarczające wymagania izolacji cieplnej, o tyle zagadnienia akustyki budowlanej są w dalszym ciągu zagadnieniem otwartym, wymagającym dalszych badań naukowych i poszukiwań racjonalnych rozwiązań. Drogi przenikania dźwięków przez przegrody budowlane Do pomieszczeń przedostają się dźwięki zarówno powietrzne jak i materiałowe. Dźwięki powietrzne mogą przenikać przez przegrody kilkoma drogami: a) przez materiał przegrody, b) wskutek drgań całej przepony, c) przez nieszczelności i przelotowe kanaliki powietrzne w materiale, d) innymi drogami. Drogi przenoszenia się dźwięków materiałowych. Dźwięki materiałowe rozchodzą się przez ściany, stropy i inne elementy konstrukcji. Mogą one wywołać drgania przegrody i powstanie dźwięków powietrznych rozchodzących się w pomieszczeniu, Drogi przenoszenia się dźwięków powietrznych. Tłumienie dźwięków materiałowych ze względu na wielokrotnie większą energię mechanicznego impulsu (uderzenia) od energii fal dźwiękowych, jest znacznie trudniejsze niż tłumienie dźwięków powietrznych. Maksymalne dopuszczalne poziomy natężenia dźwięków zakłócających, przenikających do pomieszczeń z zewnątrz w zależności od ich przeznaczenia podane są w odpowiednich normach budowlanych. W Polsce obowiązuje PN54/B 02151. [przypisy: domy z drewna całoroczne, domek na działkę, domek narzędziowy ]

No Comments »

« Previous Entries