Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Sprężystość jest dość ważną własnością, mającą wpływ na obróbkę skrawaniem polimerów. Sprężystość polimerów zależy od ich struktury cząsteczkowej. Polimery o budowie przestrzennej zachowują się zawsze w sposób podobny do kruchych szkliw nieorganicznych, natomiast polimery liniowe lub słabo usieciowane wykazują wiele cech specyficznych. Podczas ogrzewania takich tworzyw, w pewnym momencie obserwuje się załamanie krzywych, obrazujących własności w zależności od temperatury, a nieco później — załamanie drugie. Twardość wyraża się najczęściej jako opór przeciwko próbie wgniecenia jednego ciała w drugie. Wyznaczając twardość tworzyw twardych — stosuje się najczęściej pomiar metodą Brinella. Twardość tworzyw miękkich i sprężystych wyznacza się za pomocą twardościomierza Shore’a. Ścieralność jest cechą, która wpływa dość istotnie na obróbkę skrawaniem tworzyw, jednak, jak dotychczas, brak jest szerszych badań tej własności. Istnieje wiele konwencjonalnych, nieporównywalnych metod pomiarowych, brak jest jednak metody prostej, jednoznacznej i porównywalnej. Tarcie i zużycie są również z punktu widzenia obróbki mechanicznej ważnymi cechami, jednak, jak dotychczas, niedostatecznie zbadanymi. Tarcie jest cechą przede wszystkim konstytucyjną, np. zastąpienie atomów wodoru W polietylenie fluorem powoduje zmniejszenie tarcia, wprowadzenie innego chlorowca — wzrost. Wpływy strukturalne są jeszcze mało zbadane. Istnieje jednak pewna zależność pomiędzy stopniem polimeryzacji a tarciem. Tarcie zależy również od struktury po wierzchni. Na wielkość tarcia ma również wpływ twardość współdziałających powierzchni. Obecnie dąży się, o ile to jest możliwe, do wykonania jedne] z współdziałających części z metalu. Skojarzenie tworzywo-metal powoduje niemożliwość powstawania odkształceń plastycznych w warstwie wierzchniej i metalicznych sczepień oraz na skutek dużego wydzielania się ciepła powstania zgrzein w wyniku samoczynnego zgrzewania tak charakterystycznego dla skojarzenia metal — metal. [więcej w: deska tarasowa, domek narzędziowy, tarasy drewniane]

Comments Off

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Diament ma następujące własności mechaniczne: wytrzymałość na zginanie 30 kG/mmZ, wytrzymałość na ściskanie 200 kG/mm2, moduł sprężystości 72 000 kG/mm2. Diament w temperaturze około 4000ô C przemienia się w grafit. Zjawiska, świadczące o początkach takiej prze— miany, można zaobserwować już w temperaturach 850+1500 0C; W zakresie tych temperatur w powietrzu atmosferycznym diament może spalać się płomieniem. Spalający się diament wydziela 7870+20 cal/g. Przewodność cieplna diamentu wynosi 0,35+0,40 cal/cm sek o c, współczynnik rozszerzalności liniowej 0,9 X 10-6+1,45 X 10-6, ciepło właściwe 0,118 cal/g o c. Diament należy do materiałów bardzo odpornych chemicznie, jednak odporność ta maleje ze wzrostem temperatury. Jest złym przewodnikiem elektryczności, opór właściwy diamentu wynosi 5 X 1014 Q cm. W literaturze spotkać się można z dwoma rodzajami klasyfikacji diamentów. Przykładowo dzieli się diamenty na trzy grupy. Natomiast A. F. Niesmiełow podaje klasyfikację diamentów przeprowadzoną w ZSRR w roku 1963, według której dzieli się je na cztery kategorie. Każda kategoria dzieli się na grupy i podgrupy. Na ostrza narzędzi mogą być stosowane diamenty jako pojedyncze ziarna lub proszek diamentowy. Wielkość pojedynczych diamentów, przeznaczonych na ostrza narzędzi, np. noży diamentowych, nie powinna być zasadniczo mniejsza od jednego karata (1 karat — 0,2 g), co odpowiada rozmiarowi ziarna, mającego Średnicę około 3 mm. Stosowanie mniejszych diamentów stwarza trudności podczas szlifowania i mocowania w korpusie narzędzia. Wykorzystywanie do tego celu większych diamentów jest nieekonomiczne, ze względu na duże odpady podczas ich obróbki wstępnej. Diamenty w postaci proszków stosuje się do wyrobu narzędzi ściernych. Ze względu na wysoki koszt ścierniwa, szczególne znaczenie w tym przypadku ma stosunek ilości materiału ściernego do całkowitej objętości składników ściernicy diamentowej. Stosunek ten nazywa się koncentracją diamentu w ściernicy. Miarą koncentracji są stopnie koncentracji. W normie PN-61/M-59100 przyjęto cztery stopnie koncentracji: I) koncentracja mała — objętość proszku diamentowego stanowi 60/0 całkowitej objętości składników ściernicy, la) koncentracja średnia 90/0, II) koncentracja duża 120/0, III) koncentracja bardzo duża 240/0. [podobne: deska tarasowa, domek narzędziowy, tarasy drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries