Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domki nad morzem’

Zdolność kotwiąca płyt kwadratowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

W chwili przezwyciężenia odporu gruntu przed płytą wytwarza się w nim bryła odłamu zarysowująca na powierzchni gruntu figurę zbliżoną do elipsy o osiach: w kierunku działania siły ag, 1,5 H, w kierunku prostopadłym bp b + H. Zdolność kotwiąca płyt kwadratowych w zespołach równa jest sumie zdolności kotwiącej poszczególnych płyt rozpatrywanych jako odosobnione, jeżeli ich odstęp osiowy ao nie jest mniejszy niż b H. Przy mniejszych rozstawach zdolność kotwiąca poszczególnych płyt maleje. Zespól kwadratowych. Buchholz posługuje się w odniesieniu płyt kotwiących do zespołu płyt umownym pojęciem „krytycznego” odstępu osiowego kotwi, przy którym (lub mniejszym od niego) odpór gruntu można obliczać tak, jak gdyby zespół płyt stanowił ścianę ciągłą nieprzerwaną; odstęp ten określa się ze wzoru akr=fib. Faktycznie, jak wykazały doświadczenia autora, odstęp „krytyczny” nie istnieje, natomiast realną wielkością jest osiowy odstęp graniczny, równy w przybliżeniu b + H. Mimo tego można dla ao > akr posługiwać się następującym wzorem Buchholza na odpór graniezny przed kwadratową płytą pionową w zespole — bZgrp, gdzie Z — odpór graniczny jak dla I m ściany ciągłej. Gdy ao akr, odpór graniczny gruntu przed zespołem płyt oblicza się jakby to była ściana ciągła. Szorstkość materiału nie ma wielkiego wpływu na zdolność kotwiącą płyt pionowych. [więcej w: domki holenderskie, domki nad morzem, domki narzędziowe]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki nad morzem’

Zdolność kotwiąca płyt kwadratowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Ruch pary wodnej powoduje zawilgacanie przegrody w okresie zimowym. Zawilgacanie to nie jest niebezpieczne, o ile w okresie letnim ustępuje i gdy wpływ jego na wartość współczynnika przenikania ciepła jest nieznaczny i uwzględniony w obliczeniu wartości izolacyjnej przegrody. O wiele gorzej przedstawia się sprawa, gdy przegroda nie wysycha, a wprost przeciwnie co roku następuje przyrost jej zawilgocenia. Dlatego też obok uwzględnienia wyżej wymienionych czynników wskazane jest określenie stopnia zawilgocenia przegrody zimą oraz stopnia wysychania przegrody latem. Określenie wielkości nadmiernego zawilgocenia przegrody jest bardzo trudne, w szczególności w przypadku przegród wielowarstwowych, ponieważ w zależności od zmian temperatury zewnętrznej oraz położenia poszczególnych warstw materiału w przegrodzie, różnie będzie się kształtowała granica nadmiernego zawilgocenia. Najbardziej odpowiadająca samopoczuciu człowieka jest wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu zawarta w granicach 40..;60% Przy wilgotności poniżej 30% następuje odparowywanie wilgoci ze skóry i organów śluzowych objawiające się uczuciem suchości w ustach i w gardle. Przy wilgotności powyżej 60% utrudnione jest odparowywanie wilgoci ze skóry człowieka, co przy dłuższym przebywaniu w takiej atmosferze źle wpływa na jego organizm. Kondensacja wilgoci wewnętrznej powierzchni przegrody następuje wówczas, gdy temperatura wewnętrzna powierzchni ściany jest niższa od tzw. punktu rosy, tj. temperatury, przy której zaczyna się wykraplać para z powietrza o określonej wilgotności względnej. Wskutek różnicy prężności pary wodnej w pomieszczeniu i na zewnątrz (8..;10 mm Hg przy temperaturze i wilgotności względnej ok. 55010) powstaje powolny ruch pary poprzez ścianę zwany dyfuzją pary wodnej. Im niższa jest temperatura powietrza zewnętrznego, a wyższa wewnętrznego, tym ruch ten jest bardziej intensywny. Zasadnicze prawa dyfuzji pary wodnej są analogiczne do praw ruchu ciepła przez przegrody. [więcej w: domki holenderskie, domki nad morzem, domki narzędziowe ]

Comments Off

« Previous Entries