Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Dla ułatwienia obliczeń autorzy opracowali nomogram. Nomogram podaje wartości współczynnika Ka dla różnych wartości (gdzie hx — wysokość bryły odłamu, czyli głębokość rozpatrywanego poziomu, ewentualnie głębokość szczeliny, htv — głębokość położenia zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu) i różnych wartości stosunku wysokości hx do szerokości odcinka szczeliny L. Wartość Ka jest jednak w małym stopniu zależna od wartości 7-0 i R, tak że 70 W praktyce można posługiwać się średnimi wartościami Ka. W tablicy 6-5 podano średnie wartości liczbowe współczynnika Ka dla różnych wartości kąta tarcia wewnętrznego (I) i stosunku głębokości hx położenia badanego punktu ściany poniżej naziomu do szerokości odcinka wykopu L. Wstawiając wartość K do wzoru otrzymuje się szukaną wartość z. Dla odcinków długich, czyli dla hx/L 0, wartości Ka = Ka we- dług Coulomba, tj. Ka tg2 45 0 — 2 Praktycznie wyznacza sie doświadczalnie i każde z wyspecjalizowanych przedsiębiorstw ma pod tym względem wypracowany pogląd. Zakotwienie Ścianek szczelnych i szczelinowych. Zakotwienie oblicza się na obciążenie silą w ściągu K, której wartość wyznacza się w trakcie obliczania ścianki szczelnej. Niżej omówiono jedynie krótko metody obliczania ściągów i zakotwień najczęściej spotykanych, tj. ścian lub płyt pionowych i ukośnych, kozłów oraz zakotwień liniowych. Z obliczenia ścianki szczelnej otrzymuje się wartość siły K W Ściągu przypadającej z I m ścianki. Jeżeli odstęp pomiędzy sąsiednimi ściągami oznaczy się przez a, siła przypadająca na jeden ściąg będzie równa Ka, potrzebny zaś przekrój ściągu obliczyć można ze wzoru Ka [6-36] gdzie kt. — dopuszczalne naprężenie na rozciąganie dla materiału ściągu. [przypisy: domy drewniane letniskowe, Domy prefabrykowane, Domy z drewna
]

Comments Off

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Nomogram

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Często końce ściągów przed nagwintowaniem pogrubia się sposobem kowalskim, tak aby rdzeń po nagwintowaniu miał te samą średnicę co i reszta ściągu. Poza siłą K ściągi są obciążone przez grunt, którym je zasypano, a także przez siły pochodzące od obciążeń zmiennych naziomu. W obliczeniach na ogół pomija się sprawdzenie ściągów pod tym względem, ograniczając się do zmniejszenia naprężeń dopuszczalnych w ściągu o ok. 300/0 (np. z 1750 na 1250 kG/cm2 itp.), a gdy zastosowano połączenia przegubowe — 0 100/0. Zabieg ten jednak nie zawsze wyłącza niebezpieczeństwo zerwania ściągu. Zagadnienie było przedmiotem dociekań teoretycznych i doświadczalnych szeregu badaczy. Ściany i płyty pionowe lub ukośne. Elementy te powinny być tak zwymiarowane, aby odpór graniczny, który mogą wzbudzić w gruncie, był większy niż siła w ściągu. W celu zapewnienia możliwie małych przesunięć płyty czy ściany kotwiącej wprowadza się w stosunku do odporu maksymalnego, obliczonego metodami klasycznymi, współczynnik bezpieczeństwa F. Gdy chodzi o ściany kotwiące ciągłe, to dopuszczalną siłę K przypadająca na I m ściânki szczelnej można obliczyć ze wzoru Zgr — p Kaop,  gdzie: P — parcie gruntu na 1 m długości ściany, zgr — największy teoretyczny odpór graniczny gruntu, jaki może wzbudzić napór ściany, również przypadający na jej I m, Wartość współczynnika bezpieczeństwa F przyjmuje się zwykle jako równa 2, coraz cześciej jednak znajdują zastosowanie probabilistyczne lub półprobabilistyczne metody wyznaczania wartości tego współczynnika, a także metoda tzw. cząstkowych współczynników bezpieczeństwa. Przyjmuje się przy tym, że ściana sięga do samej powierzchni terenu (mimo że zwykle kończy się niżej), pod warunkiem że stosunek zagłębienia górnej krawędzi ściany do wysokości ściany D : h będzie nie większy niż 5. [więcej w: domy drewniane letniskowe, Domy prefabrykowane, Domy z drewna
]

Comments Off

« Previous Entries