Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Sprężystość jest dość ważną własnością, mającą wpływ na obróbkę skrawaniem polimerów. Sprężystość polimerów zależy od ich struktury cząsteczkowej. Polimery o budowie przestrzennej zachowują się zawsze w sposób podobny do kruchych szkliw nieorganicznych, natomiast polimery liniowe lub słabo usieciowane wykazują wiele cech specyficznych. Podczas ogrzewania takich tworzyw, w pewnym momencie obserwuje się załamanie krzywych, obrazujących własności w zależności od temperatury, a nieco później — załamanie drugie. Twardość wyraża się najczęściej jako opór przeciwko próbie wgniecenia jednego ciała w drugie. Wyznaczając twardość tworzyw twardych — stosuje się najczęściej pomiar metodą Brinella. Twardość tworzyw miękkich i sprężystych wyznacza się za pomocą twardościomierza Shorea. Ścieralność jest cechą, która wpływa dość istotnie na obróbkę skrawaniem tworzyw, jednak, jak dotychczas, brak jest szerszych badań tej własności. Istnieje wiele konwencjonalnych, nieporównywalnych metod pomiarowych, brak jest jednak metody prostej, jednoznacznej i porównywalnej. Tarcie i zużycie są również z punktu widzenia obróbki mechanicznej ważnymi cechami, jednak, jak dotychczas, niedostatecznie zbadanymi. Tarcie jest cechą przede wszystkim konstytucyjną, np. zastąpienie atomów wodoru W polietylenie fluorem powoduje zmniejszenie tarcia, wprowadzenie innego chlorowca — wzrost. Wpływy strukturalne są jeszcze mało zbadane. Istnieje jednak pewna zależność pomiędzy stopniem polimeryzacji a tarciem. Tarcie zależy również od struktury po wierzchni. Na wielkość tarcia ma również wpływ twardość współdziałających powierzchni. Obecnie dąży się, o ile to jest możliwe, do wykonania jedne] z współdziałających części z metalu. Skojarzenie tworzywo-metal powoduje niemożliwość powstawania odkształceń plastycznych w warstwie wierzchniej i metalicznych sczepień oraz na skutek dużego wydzielania się ciepła powstania zgrzein w wyniku samoczynnego zgrzewania tak charakterystycznego dla skojarzenia metal — metal. [więcej w: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena]

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Diament ma następujące własności mechaniczne: wytrzymałość na zginanie 30 kG/mmZ, wytrzymałość na ściskanie 200 kG/mm2, moduł sprężystości 72 000 kG/mm2. Diament w temperaturze około 4000ô C przemienia się w grafit. Zjawiska, świadczące o początkach takiej prze— miany, można zaobserwować już w temperaturach 850+1500 0C; W zakresie tych temperatur w powietrzu atmosferycznym diament może spalać się płomieniem. Spalający się diament wydziela 7870+20 cal/g. Przewodność cieplna diamentu wynosi 0,35+0,40 cal/cm sek o c, współczynnik rozszerzalności liniowej 0,9 X 10-6+1,45 X 10-6, ciepło właściwe 0,118 cal/g o c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Osobne zagadnienie dla ścianek szczelinowych stanowi stateczność szczeliny utrzymywanej w równowadze dzięki wypełnieniu jej zawiesiną tiksotropową w wodzie z ewentualnymi domieszkami. W celu zapewnienia stateczności zawiesina musi mieć odpowiednio duży ciężar objętościowy V, który oblicza się z warunków równowagi sił poziomych (uwzględniając z jednej strony
ściany parcie zawiesiny, z drugiej zaś parcie czynne gruntu i wody gruntowej) za pomocą wzoru [6-31] t + hw—hs gdzie: Ra — współczynnik parcia czynnego gruntu, ciężar objętościowy gruntu w Ścianie szczeliny, q,o — ciężar objętościowy gruntu pod wodą, — ciężar właściwy wody, — głębokość zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu, głębokość zwierciadła zawiesiny w szczelinie poniżej naziomu, t — głębokość szczeliny poniżej zwierciadła wody gruntowej, F — współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany jako równy od 1,1 do 1,5. Stwierdzono jednak wielokrotnie, że przyjmując wartości Ka według klasycznej teorii parcia gruntu uzyskuje się przy takich założeniach zbyt duży ciężar objętościowy zawiesiny (np. w średnich warunkach gruntowych dla hu, O jest z — 1330 kG/m3), który wprawdzie z nadmiarem wystarcza dla utrzymywania ścian w równowadze, ale za to stwarza szereg niedogodności; wykonanie dalszych prac w tak gęstej zawiesinie staje się utrudnione, a szczególnie uzyskuje się beton mało szczelny, o niejednorodnej strukturze oraz z licznymi pustkami (kawernami). [hasła pokrewne: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Okazało się z licznych badań ITB oraz z doświadczenia w praktyce, że ciężar objętościowy zawiesiny równy np. i z — 1100 kG/m3 jest zupełnie wystarczajacy dla zapewnienia równowagi ścian szczeliny, tam gdzie z podanego wzoru wynika potrzeba stosowania zawiesiny o 1250 kG/m3 . Swiadczy to o tym, że na stateczność ścian szczeliny wpływają jeszcze inne czynniki stabilizujące, jak utworzenie się na ściance cienkiej powłoki iłowej o pewnej wytrzymałości na rozciąganie, przeniknięcie zawiesiny w głąb gruntu i nadanie mu pewnej spójności (a w konsekwencji zmniejszenie współczynnika Ka), powstanie różnicy potencjału elektrycznego miedzy zawiesiną a gruntem i w konsekwencji elektroosmotycznego prądu wody skierowanego w głąb gruntu itd. Głównej przyzyny występowania mniejszej wartości współczynnika Ka, niżby to wynikało z założeń klasycznych teorii parcia gruntu, dopatruje się dziś jednak w zjawisku wysklepiania się gruntu za ścianą krótkich odcinków szczeliny. Opierając się na tej hipotezie Z. Kowalewski i A. Piaskowski [421 opracowali teorię, która znalazła potwierdzenie w wynikach badań w skali naturalnej. Wychodząc ze znanego wzoru Coulomba i zakładając, że bryła odłamu za ścianą krótkiej szczeliny ma kształt odcinka pionowego walca parabolicznego, a w stanie granicznym ścięcie występuje w płaszczyźnie pochylonej do poziomu pod kątem u, otrzymali następujący wzór na wartość współczynnika parcia czynnego Ka w omawianych warunkach, gdzie:  Ic=o dla lub k—l— dla pozostałe oznaczenia jak we wzorze. Wartość kąta a oblicza sie przez kolejne przybliżenia, wstawiając pierwszą jego przypuszczalną wartość do wzoru na wielkość pomocniczą hx—hu (po podstawieniu A) otrzymuje się nową wartość u, którą z kolei podstawia się do wzoru itd. Zbieżność jest dość szybka. [przypisy: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Krzywe ciśnienia pary wodnej w przegrodzie sporządza się w dwóch postaciach: jednej odpowiadającej całkowitemu nasyceniu pary wodnej przy danej temperaturze pomieszczenia, a więc wykres maksymalnej prężności pary dla założonych warunków Pl71ax i drugiej stanowiącej wykres ciśnienia rzeczywistego (cząstkowego) pary wodnej. Ciśnienie rzeczywiste jest iloczynem ciśnienia pary nasyconej Pl71ax i wilgotności względnej powietrza Ww wyrażonej w procentach. Wykres prężności pary nasyconej Pmax i wykres ciśnienia rzeczywistego p powinny mieć tę samą skalę i tę samą początkową oś odniesienia (najczęściej od ciśnienia zerowego). Przebieg, obu wykresów pozwala zorientować się co do istnienia i obszaru tzw. strefy kondensacji pary wodnej, tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przeważająca część wznoszonych w ostatnich czasach budynków, zwłaszcza z elementów wielko i średniowymiarowych oraz budynków tradycyjnych, z zastosowaniem prefabrykatów i lekkich, materiałów budowlanych, nie spełnia wymagań ochrony przeciwdźwiękowej. Budownictwo ostatnich lat dąży przede wszystkim do jak największego wykorzystania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prowadzących do zmniejszenia ciężaru budynku, a tym samym do zużycia mniejszej ilości materiałów, potanienia transportu itp. O ile, dzięki produkcji dobrych materiałów izolacyjnych i naukowemu pogłębianiu zagadnień cieplno-wilgotnościowych ścian, osiągnięto, pomimo znacznego zmniejszenia grubości ścian, wystarczające wymagania izolacji cieplnej, o tyle zagadnienia akustyki budowlanej są w dalszym ciągu zagadnieniem otwartym, wymagającym dalszych badań naukowych i poszukiwań racjonalnych rozwiązań. Drogi przenikania dźwięków przez przegrody budowlane Do pomieszczeń przedostają się dźwięki zarówno powietrzne jak i materiałowe. Dźwięki powietrzne mogą przenikać przez przegrody kilkoma drogami: a) przez materiał przegrody, b) wskutek drgań całej przepony, c) przez nieszczelności i przelotowe kanaliki powietrzne w materiale, d) innymi drogami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dopuszczalne poziomy natężenia dźwięków zakłócających, przenikających do pomieszczeń z zewnątrz, nie mogą być przekroczone. W tym celu każde pomieszczenie należy izolować od hałasów przenikających z pomieszczeń leżących nad, pod i obok niego. W celu uproszczenia, własności przegród ze względu na dźwięki powietrzne mogą być określone dla średniej częstotliwości pasma akustycznego (100 3200 Hz). W obowiązującej normie polskiej PN54/B02151 średnia wartość izolacyjna ścian i stropów między mieszkaniami ze względu na dźwięki powietrzne ustalona jest w zależności od rodzaju budynku i przeznaczenia przegrody i wynosi 52, 48, 44 lub 40 dB. Średnia wartość izolacyjna wyrażona w dB nie charakteryzuje jednak w sposób dostateczny własności akustycznych przegrody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wszystkie materiały budowlane i konstrukcje z nich wykonane mają własności fizyczne, które kwalifikują pod względem akustycznym dany materiał (konstrukcję) do jednej z trzech grup, a mianowicie: a) materiał (przegroda) izolacyjny od dźwięków powietrznych, b) materiał (ustrój) izolacyjny od dźwięków materiałowych, c) materiał (ustrój) dźwiękochłonny. Niektóre materiały izolacyjne (np. płyty pilśniowe) po odpowiednim ich przystosowaniu, np. perforacji, mogą posiadać własności dźwiękochłonne. Odwrotnie, sam materiał dźwiękochłonny (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wskaźnikiem zdolności utrzymywania ciepła U (w godzinach h) nazywamy liczbę godzin, w ciągu których całkowita ilość ciepła zakumulowanego w przegrodzie przy początkowej różnicy temperatur (tw tz = 1°) uszła do przestrzeni zewnętrznej. Zarówno wskaźnik A, jak U zależą w dużym stopniu od ciepła właściwego od pojemności cieplnej materiału przegrody. Zdolność akumulowania i utrzymania ciepła przez przegrody ma duże znaczenie, gdyż zimą zapobiega szybkiemu oziębianiu pomieszczeń w przypadku przerw w ogrzewaniu, a latem chroni przed szybkim nagrzewaniem się ich od słońca. Zarówno obliczenia teoretyczne jak i doświadczenia praktyczne wskazują, że np. ściana ocieplona od zewnątrz akumuluje znacznie więcej ciepła niż ściana z ociepleniem wewnętrznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ile kosztuje ocieplenie domu styropianem’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozróżniamy następujące przegrody izolacyjne: a) monolityczne (z jednego lub kilku materiałów o podobnym ciężarze objętościowym), b) wielokrotne, c) wielowarstwowe. Przegrody monolityczne są to przegrody (stropy, ściany) wykonane z jednego materiału (lub kilku o podobnym ciężarze objętościowym). Średnia wartość izolacyjna przegród monolitycznych na dźwięki powietrzne jest proporcjonalna do logarytmu wielkości ciężaru przegrody. Przegrody wielokrotne są to przegrody podwójne i potrójne, które mogą być wykonane z kilku przegród monolitycznych bądź wielowarstwowych. Średnią wartość izolacyjną przegrody podwójnej na dźwięki powietrzne można orientacyjnie obliczyć , przyjmując łączny ciężar obu ścianek i dodając przyrost własności izolacyjnej, w zależności od grubości dylatacji powietrznej między ściankami. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries