Znany architekt
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Sprężystość jest dość ważną własnością, mającą wpływ na obróbkę skrawaniem polimerów. Sprężystość polimerów zależy od ich struktury cząsteczkowej. Polimery o budowie przestrzennej zachowują się zawsze w sposób podobny do kruchych szkliw nieorganicznych, natomiast polimery liniowe lub słabo usieciowane wykazują wiele cech specyficznych. Podczas ogrzewania takich tworzyw, w pewnym momencie obserwuje się załamanie krzywych, obrazujących własności w zależności od temperatury, a nieco później — załamanie drugie. Twardość wyraża się najczęściej jako opór przeciwko próbie wgniecenia jednego ciała w drugie. Wyznaczając twardość tworzyw twardych — stosuje się najczęściej pomiar metodą Brinella. Twardość tworzyw miękkich i sprężystych wyznacza się za pomocą twardościomierza Shorea. Ścieralność jest cechą, która wpływa dość istotnie na obróbkę skrawaniem tworzyw, jednak, jak dotychczas, brak jest szerszych badań tej własności. Istnieje wiele konwencjonalnych, nieporównywalnych metod pomiarowych, brak jest jednak metody prostej, jednoznacznej i porównywalnej. Tarcie i zużycie są również z punktu widzenia obróbki mechanicznej ważnymi cechami, jednak, jak dotychczas, niedostatecznie zbadanymi. Tarcie jest cechą przede wszystkim konstytucyjną, np. zastąpienie atomów wodoru W polietylenie fluorem powoduje zmniejszenie tarcia, wprowadzenie innego chlorowca — wzrost. Wpływy strukturalne są jeszcze mało zbadane. Istnieje jednak pewna zależność pomiędzy stopniem polimeryzacji a tarciem. Tarcie zależy również od struktury po wierzchni. Na wielkość tarcia ma również wpływ twardość współdziałających powierzchni. Obecnie dąży się, o ile to jest możliwe, do wykonania jedne] z współdziałających części z metalu. Skojarzenie tworzywo-metal powoduje niemożliwość powstawania odkształceń plastycznych w warstwie wierzchniej i metalicznych sczepień oraz na skutek dużego wydzielania się ciepła powstania zgrzein w wyniku samoczynnego zgrzewania tak charakterystycznego dla skojarzenia metal — metal. [więcej w: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Diament ma następujące własności mechaniczne: wytrzymałość na zginanie 30 kG/mmZ, wytrzymałość na ściskanie 200 kG/mm2, moduł sprężystości 72 000 kG/mm2. Diament w temperaturze około 4000ô C przemienia się w grafit. Zjawiska, świadczące o początkach takiej prze— miany, można zaobserwować już w temperaturach 850+1500 0C; W zakresie tych temperatur w powietrzu atmosferycznym diament może spalać się płomieniem. Spalający się diament wydziela 7870+20 cal/g. Przewodność cieplna diamentu wynosi 0,35+0,40 cal/cm sek o c, współczynnik rozszerzalności liniowej 0,9 X 10-6+1,45 X 10-6, ciepło właściwe 0,118 cal/g o c. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Osobne zagadnienie dla ścianek szczelinowych stanowi stateczność szczeliny utrzymywanej w równowadze dzięki wypełnieniu jej zawiesiną tiksotropową w wodzie z ewentualnymi domieszkami. W celu zapewnienia stateczności zawiesina musi mieć odpowiednio duży ciężar objętościowy V, który oblicza się z warunków równowagi sił poziomych (uwzględniając z jednej strony
ściany parcie zawiesiny, z drugiej zaś parcie czynne gruntu i wody gruntowej) za pomocą wzoru [6-31] t + hw—hs gdzie: Ra — współczynnik parcia czynnego gruntu, ciężar objętościowy gruntu w Ścianie szczeliny, q,o — ciężar objętościowy gruntu pod wodą, — ciężar właściwy wody, — głębokość zwierciadła wody gruntowej poniżej naziomu, głębokość zwierciadła zawiesiny w szczelinie poniżej naziomu, t — głębokość szczeliny poniżej zwierciadła wody gruntowej, F — współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany jako równy od 1,1 do 1,5. Stwierdzono jednak wielokrotnie, że przyjmując wartości Ka według klasycznej teorii parcia gruntu uzyskuje się przy takich założeniach zbyt duży ciężar objętościowy zawiesiny (np. w średnich warunkach gruntowych dla hu, O jest z — 1330 kG/m3), który wprawdzie z nadmiarem wystarcza dla utrzymywania ścian w równowadze, ale za to stwarza szereg niedogodności; wykonanie dalszych prac w tak gęstej zawiesinie staje się utrudnione, a szczególnie uzyskuje się beton mało szczelny, o niejednorodnej strukturze oraz z licznymi pustkami (kawernami). [hasła pokrewne: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Okazało się z licznych badań ITB oraz z doświadczenia w praktyce, że ciężar objętościowy zawiesiny równy np. i z — 1100 kG/m3 jest zupełnie wystarczajacy dla zapewnienia równowagi ścian szczeliny, tam gdzie z podanego wzoru wynika potrzeba stosowania zawiesiny o 1250 kG/m3 . Swiadczy to o tym, że na stateczność ścian szczeliny wpływają jeszcze inne czynniki stabilizujące, jak utworzenie się na ściance cienkiej powłoki iłowej o pewnej wytrzymałości na rozciąganie, przeniknięcie zawiesiny w głąb gruntu i nadanie mu pewnej spójności (a w konsekwencji zmniejszenie współczynnika Ka), powstanie różnicy potencjału elektrycznego miedzy zawiesiną a gruntem i w konsekwencji elektroosmotycznego prądu wody skierowanego w głąb gruntu itd. Głównej przyzyny występowania mniejszej wartości współczynnika Ka, niżby to wynikało z założeń klasycznych teorii parcia gruntu, dopatruje się dziś jednak w zjawisku wysklepiania się gruntu za ścianą krótkich odcinków szczeliny. Opierając się na tej hipotezie Z. Kowalewski i A. Piaskowski [421 opracowali teorię, która znalazła potwierdzenie w wynikach badań w skali naturalnej. Wychodząc ze znanego wzoru Coulomba i zakładając, że bryła odłamu za ścianą krótkiej szczeliny ma kształt odcinka pionowego walca parabolicznego, a w stanie granicznym ścięcie występuje w płaszczyźnie pochylonej do poziomu pod kątem u, otrzymali następujący wzór na wartość współczynnika parcia czynnego Ka w omawianych warunkach, gdzie:  Ic=o dla lub k—l— dla pozostałe oznaczenia jak we wzorze. Wartość kąta a oblicza sie przez kolejne przybliżenia, wstawiając pierwszą jego przypuszczalną wartość do wzoru na wielkość pomocniczą hx—hu (po podstawieniu A) otrzymuje się nową wartość u, którą z kolei podstawia się do wzoru itd. Zbieżność jest dość szybka. [przypisy: materiały narzędziowe, ile kosztuje ocieplenie domu styropianem, blachodachówka modułowa cena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Jako zasadę przyjmuje się, że wszystkie te potrzeby zaspokaja jedna sieć służąca do celów domowych oraz przeciwpożarowych dla budynków mieszkalnych o wysokości do 7 kondygnacji nadziemnych wewnętrzny przewód przeciwpożarowy jest zbędny. W budynkach wielopiętrowych przeprowadza się podział na strefy (wg wysokości), przy czym zaopatrzenie w wodę każdej strefy może być osobne (samodzielne) lub od strefy sąsiedniej. W budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych wyposażenie przeciwpożarowe powinno składać się nie tylko z zaworów pożarowych, lecz i z niektórych specjalnych urządzeń. W budynkach, w których musi być zapewnione specjalne bezpieczeństwo pożarowe (np. teatry), projektuje się osobną sieć wodociągową, dostosowaną do wszystkich systemów gaszenia pożarów wodą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy obliczaniu trzeba pamiętać, że ilość wód opadowych w poszczególnych latach jest różna. Na podstawie powyższych danych można ustalić średni ogólny opad roczny w metrach sześciennych lub litrach. Woda opadowa bez uzdatnienia nie może być używana. Najlepsze wyniki daje oczyszczanie na filtrach żwirowo-piaskowych połączonych ze zbiornikiem wody czystej. Projekt i zasady wykonania zbiornika wraz z filtrem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Fakturę wykonuje się bezpośrednio po zagęszczeniu zaprawy przy zastosowaniu tzw. grzebienia powietrznego. Jest to rura stalowa o średnicy 1/2 do 1 cala z jednym rzędem otworów na długości. Średnica otworów 0,7 mm, rozstaw co 3 cm. Do rury tej doprowadzone jest przewodem elastycznym sprężone powietrze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały narzędziowe’

Sprężystość

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Forma, która nie ma registrów grzejnych, ma cykl produkcyjny zazwyczaj dobowy. Betonowanie i dojrzewanie betonu w formach bateryjnych bez registrów grzejnych w temperaturze otoczenia powyżej + 15° e może się odbywać bez dodatku chlorku wapniowego, natomiast w temperaturze otoczenia od + 15 do + 5° e zaleca się stosowanie 2-procentowego dodatku chlorku wapniowego. Formy bateryjne z registrami grzejnymi zainstalowanymi między kasetami do formowania płyt, do których doprowadzana jest para wodna, mają cykl 12-godzinny (w temperaturze otoczenia powyżej 100 C. ) Sposobem kasetowym produkuje się płyty wewnętrznych ścian nośnych, płyty stropowe, podesty schodowe i inne elementy żelbetowe, których gabaryty mieszczą się w przestrzeniach formujących. Istotną zaletą form kasetowych (bateryjnych) jest równoczesne formowanie elementów i ich obróbka termiczna. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries